• HOME
  • Environmental Protection Measures
  • ตารางลำดับเหตุการณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมและการเปิดเผยข้อมูล

Environmental Protection

Environmental Protection Measures

ตารางลำดับเหตุการณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อม

1965
เนื่องในโอกาสเปิดโรงงาน Soka บริษัทได้ทำความตกลงกับจังหวัด Saitama ในเรื่องการป้องกันและการทำให้สิ่งแวดล้อมโลกงดงาม
1970
ส่งเสริมเรื่องการควบคุมมลภาวะในฐานะสมาชิกของคณะกรรมการส่งเสริมมาตรการป้องกันสิ่งแวดล้อมของสมาคมอุตสาหกรรม Soka-Yashioส่งเสริมการป้องกันและการทำให้สิ่งแวดล้อมงดงามอย่างจริงจัง
1991
ได้รับรางวัลนายกเทศมนตรีเมือง Soka ในการประกวดการปลูกต้นไม้
1997
เริ่มจัดตั้งคณะกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นทางการ ในฐานะองค์กรส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
2001
โรงงาน Soka ได้รับการรับรอง ISO 14001

ที่โรงงาน Soka ดำเนินการเพิ่มโครงสร้างพื้นฐานการผลิตเป็นจำนวนมากโดยเน้นที่เครื่องจักรในการผลิตเป็นหลัก และสร้างโรงงานใหม่อีกครั้งโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
2003
ที่โรงงาน Soka เริ่มต้นความพยายามที่จะบรรลุ Zero Emission (ความพยายามที่จะไม่ปล่อยมลพิษออกสู่บรรยากาศเลย)

สอดคล้องกับระบบรับรองคุณภาพและสิ่งแวดล้อมในการเป็น Green Partner ของบริษัท Sony, บริษัท Sony ได้รับการรับรองบริษัทเราว่าเป็น "Green Partner"
2010
ได้รับ ISO 14001 ด้านสิ่งแวดล้อมทุกบริษัท

การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทพยายามอย่างเต็มที่ที่จะเพิ่มการสื่อสารกับชุมชนท้องถิ่น พร้อมกับมุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลสิ่งแวดล้อมเชิงรุกแก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด

For your contact:
ปรดติดต่อผู้รับผิดชอบการจัดการสิ่งแวดล้อม แผนกประกันคุณภาพ

TEL:+81-3-3542-2226
FAX:+81-3-3543-8715

images